1. Likums Par uzņēmumu ienākuma nodokli (likums par UIN) sašaurina definīciju par sabiedrībām, kam piemērojami nodokļu atbrīvojumu attiecībā uz dividendēm, procentiem un intelektuālā īpašuma izmaksām, precizējot, ka papildus Latvijas nodokļu maksātājiem un citas ES dalībvalsts sabiedrībām, tās ir arī sabiedrības, kas ir tādas EEZ valsts rezidenti, ar kuriem Latvijai ir noslēgta un stājusies spēkā konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu un kura nav ES dalībvalsts, kas rezidences valstī ir pakļauts aplikšanai ar Latvijas uzņēmumu ienākuma nodoklim (UIN) pēc būtības līdzīgu nodokli, nav atbrīvots no attiecīgā nodokļa vai tam nav iespējas izvēlēties nodokļa atbrīvojumu un, pamatojoties uz līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu, kas noslēgts ar trešo valsti, nodokļu uzlikšanas nolūkos netiek uzskatīts par rezidentu valstī, kura nav EEZ dalībvalsts (līdz šim definīcija vienkārši iekļāva visas EEZ dalībvalstis).
 
2. Attiecībā uz UIN atbrīvojuma piemērošanu no dividendēm, procentiem un intelektuālo īpašumu ir veikts vēl viens precizējums, kas nosaka, ka UIN atbrīvojumu var piemērot, ja izmaksātāja rīcībā ir attiecīgā ienākuma saņēmēja rezidences valsts nodokļu administrācijas izsniegta izziņa vai to aizvietojoši dokumenti – rezidences apliecība, ko attiecīgās valsts nodokļu administrācija izsniegusi šīs valsts un Latvijas Republikas (LR) līguma par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu piemērošanai, un maksājumu saņēmēja pilnvarota pārstāvja rakstveida apliecinājums Valsts ieņēmumu dienestā (VID), ka sabiedrība atbilst visām likumā noteiktajām prasībām nodokļa atbrīvojuma piemērošanai.
 
Turklāt likums par UIN paredz, ka dividenžu, procentu vai samaksas par intelektuālo īpašumu izmaksas brīdī izmaksātāja rīcībā nav bijusi attiecīgā ienākuma saņēmēja rezidences valsts nodokļu administrācijas izsniegta izziņa vai to aizvietojošie dokumenti un attiecīgi nodokļa atbrīvojums nav ticis piemērots ienākuma izmaksas brīdī, bet ienākuma saņēmējs uzskata, ka ir tiesīgs to izmantot, tad pārmaksātās nodokļa summas atgūšanai ienākuma saņēmējs triju gadu laikā no maksājumu izmaksas dienas iesniedz VID ienākuma saņēmēja rezidences valsts nodokļu administrācijas izsniegtu izziņu vai to aizvietojošos dokumentus, kas apstiprina, ka ienākuma izmaksas brīdi atbilda likumā noteiktajā, prasībām nodokļa atbrīvojuma piemērošanai. Līdz šim šāda procedūra nebija noteikta.
 
3. Ņemot vērā jauno Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumu, tiek precizētas arī normas attiecībā uz uzņēmuma automašīnu ekspluatācijas un degvielas izdevumiem, konkrēti, saimnieciskās darbības izdevumos ieskaita transportlīdzekļa (izņemot reprezentatīvo vieglo automobili) ekspluatācijas izdevumus mēnešos, kuros par transportlīdzekli tiek maksāts uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis neatkarīgi no tā, vai attiecīgais transportlīdzeklis ir izmantots tikai saimnieciskajā darbībā. Attiecīgi šā transportlīdzekļa degvielas iegādes izdevumus iekļauj saimnieciskās darbības izdevumos, pamatojoties uz faktiski nobraukto kilometru skaitu katrā mēnesī saskaņā ar nodokļa maksātāja noteikto degvielas patēriņa normu uz 100 kilometriem, kas nepārsniedz izgatavotājrūpnīcas norādīto pilsētas cikla degvielas patēriņa normu vairāk kā par 20 %.
 
4. Ir precizēti arī noteikumi attiecībā uz saistītiem uzņēmumiem, nosakot, ka ar uzņēmumu saistīta persona, saistīts ārvalstu uzņēmums vai komercsabiedrība, kura ir atbrīvota no UIN vai izmanto citos LR likumos noteiktās UIN atlaides vai atvieglojumus, vai saistīts uzņēmums, kas ar nodokļa maksātāju veido vienu likuma par UIN 14.1 pantā noteikto uzņēmumu grupu, nosakot apliekamo ienākumu, to palielina atbilstoši likuma par UIN 12. panta 2. daļai (t.i., par starpību ar tirgus cenās), uzņēmums (nodokļa maksātājs), nosakot apliekamo ienākumu, to samazina par attiecīgo summu. Bet tikai gadījumā, ja darījuma dalībnieks ir LR rezidents vai citas ES dalībvalsts rezidents, vai tādas EEZ valsts rezidents, ar kuru Latvija ir noslēgusi konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu, ja šī konvencija ir stājusies spēkā, un nodokļa maksātājs kopā ar gada pārskatu ir iesniedzis VID attiecīgās valsts nodokļu administrācijas apliecinājumu, ka ar UIN apliekamais ienākums ir palielināts.
 
5. Likums par UIN ir papildināts ar jauna veida nodokļu atlaidi – par atbalstāmo investīciju projekta ietvaros veiktajiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem. Attiecīgi tiek ieviestas arī definīcijas:
  • Sākotnējie ilgtermiņa ieguldījumi — ieguldījumi nelietotos (jaunos) pamatlīdzekļos [jaunās ražošanas tehnoloģiskajās iekārtās un telekomunikāciju un datorprogrammēšanas iekārtās, kā arī ēkās un būvēs, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka būvju klasifikāciju, klasificētas kā satiksmes un sakaru ēkas (būvju klasifikācijas kods 124), rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas (būvju klasifikācijas kods 125) un transporta būves (būvju klasifikācijas kods 21) atbalstāmo investīciju projekta ietvaros, ja minētie pamatlīdzekļi izmantojami nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības veikšanai likuma par UIN 17.2 panta 8. daļā noteiktajās atbalstāmajās prioritārajās nozarēs;
  • Jaunas ražošanas tehnoloģiskās iekārtas — nelietotas (jaunas) darba mašīnas noteiktu secīgu tehnoloģisko operāciju kopuma veikšanai, lai pārveidotu darba priekšmeta (vielas, materiāla, izstrādājuma) īpašības, tādējādi radot darba priekšmeta vērtības pieaugumu, un būtiskas minēto darba mašīnu palīgierīces un palīg rīki, ar kuriem papildina darba mašīnas tehnoloģisko operāciju kopuma veikšanai. Darba mašīnas ir ietaises (mehānismi vai to komplekss), kuru būtiska sastāvdaļa ir pilnpiedziņas izpildsistēmas un vadības sistēma. Tirdzniecības tehnoloģiskās iekārtas šā likuma izpratnē nav ražošanas tehnoloģiskās iekārtas.
 
Nodokļa maksātājam ir tiesības tajā taksācijas periodā, kurā pabeigts atbalstāmo investīciju projekts, par atbalstāmo investīciju projekta ietvaros veiktajiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem piemērot nodokļa atlaidi:
  • 25 % apmērā no kopējās sākotnējās ilgtermiņa ieguldījumu summas līdz 35 miljoniem Ls;
  • 15 % apmērā no kopējās sākotnējās ilgtermiņa ieguldījumu summas daļai, kas pārsniedz 35 miljonus Ls.
 
Ja nodokļa maksātāja taksācijas periodā aprēķinātais nodoklis ir mazāks nekā aprēķinātā nodokļa atlaide, nodokļa maksātājs par nodokļa atlaides neizmantoto daļu var samazināt nākamajos taksācijas periodos aprēķināto nodokli, līdz nodokļa atlaide ir izmantota pilnībā, taču ne ilgāk kā 16 nākamajos taksācijas periodos hronoloģiskā secībā.
 
Likums par UIN paredz konkrētus nosacījumus, kam jāizpildās, lai nodokļu maksātājam būtu tiesības piemērot šo atlaidi (ieguldījumu apmērs, termiņš, nozare, investīciju projekts u.c.), kā arī gadījumus, kad atlaidi piemērot nevar, piemēram, ja nodokļu maksātājs atzīts par maksātnespējīgu, tajā skaitā atrodas tiesiskās aizsardzības procesā (arī ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesā), vai nodokļa maksātāja pamatkapitāls ir samazinājies vairāk nekā uz pusi un vairāk nekā ceturtā daļa no šā pamatkapitāla samazinājuma ir samazināta pēdējo 12 mēnešu laikā pirms projekta iesniegšanas Ekonomikas ministrijai u.c.
 
Turklāt, piemērojot šo atlaidi, nodokļu maksātājam nav tiesības piemērot vairākas citas īpašas likumā paredzētas atlaides, tajā skaitā, nolietojuma aprēķināšanai jaunas ražošanas tehnoloģiskās iekārtām u.tml., kā arī likumā Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās noteikto UIN atlaidi.
 
Likumā par UIN ir īpaši uzskaitītas atbalstāmās prioritārās nozares (atbilstoši NACE 2.red. klasifikatoram). Šo nodokļa atlaidi nodokļa maksātājs ir tiesīgs saņemt ne vairāk kā vienu reizi 10 taksācijas periodos.
 
6. Līdzīgi kā likumā par IIN arī likumā par UIN ir precizēts, ka nodokļu atlaidi ziedojumiem, piemēros attiecībā arī uz ziedojumiem, kas veikti arī citā ES dalībvalstī vai EEZ valstī, ar kuru Latvija ir noslēgusi konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu (ja šī konvencija ir stājusies spēkā) reģistrētai nevalstiskai organizācijai, kura darbojas Latvijas sabiedriskā labuma organizācijas nosacījumiem pielīdzināmā statusā saskaņā, ja izpildās konkrēti nosacījumi.
 
7. Turklāt atgādinām, ka, sākot ar 2011. gada taksācijas periodu, piemērojami jau agrāk pieņemtie grozījumi attiecībā uz nedrošo parādu norakstīšanu.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Leave a Reply