VID riska personu saraksts tiek uzturēts no 2014. gada 1.janvāra, tas nav publiski pieejams saraksts, kurš sevī apkopo viltus komersantus un negodprātīgas biznesa amatpersonas. Šis saraksts ir pieejams VID un Uzņēmuma reģistram, uz kura pamata tiek atteikta jaunu uzņēmumu reģistrācija, izmaiņu izdarīšana esošos komercreģistra ierakstos par komersantu vai amatpersonām. Riska personu sarakstā tiek iekļauts uz 3 gadiem.

No 2014. gada 1. janvāra sarakstā personas tika iekļautas šādos gadījumos:

  • vienīgā amatpersona bez nolūka veikt komercdarbību

  • deklarētās dzīves vietas atrodas “riska adresē” vai pansionātos, cietumos, patversmēs u.c.

  • persona ir vai bijusi amatpersona komercsabiedrībā un tās amata pienākumu pildīšanas laikā ir iestājušies apstākļi, kas bija par pamatu komercsabiedrības saimnieciskās darbības apturēšanai, un no dienas, kad Valsts ieņēmumu dienests ir pieņēmis lēmumu par komercsabiedrības saimnieciskās darbības apturēšanu nav pagājuši divi gadi.

Savukārt no 2014. gada 1. jūlija VID būs tiesīgs iekļaut personu riska sarakstā, ja persona, kurai saimnieciskās darbības veikšanas rezultātā ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas pārsniedz 7 000 euro (ja samaksas termiņš nav pagarināts vai nav iesniegts maksātnespējas pieteikums), Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā ir tiesiski apstiprināts akts par piedziņas neiespējamību un nav pagājuši trīs gadi no nodokļu samaksas termiņa dienas.

Kā arī, ja persona ir vai ir bijusi amatpersona komercsabiedrībā, un tās amata pienākumu pildīšanas laikā komercsabiedrībai ir izveidojušies nokavētie nodokļu maksājumi, kas pārsniedz 15 000 euro (ja samaksas termiņš nav pagarināts vai nav iesniegts maksātnespējas pieteikums), Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā ir tiesiski apstiprināts akts par piedziņas neiespējamību un nav pagājuši trīs gadi no nodokļu samaksas termiņa dienas.

Valsts ieņēmumu dienestam piecu darba dienu laikā pēc minēto kritēriju konstatācijas ir tiesības pieņemt lēmumu par personas iekļaušanu riska personu sarakstā.

Ja ir zudis pamats personas iekļaušanai riska personu sarakstā un persona par to paziņojusi VID, dienests vienas darba dienas laikā izvērtē saņemto informāciju, lemj par personas izslēgšanu no riska personu saraksta un pieņemto lēmumu nosūta attiecīgajai personai.

Aicinām nodokļu maksātājus atbildīgi izturēties pret savlaicīgu un pilnīgu nodokļu saistību izpildi.

Ja rodas grūtības veikt nodokļu maksātāju aicinām vērsties VID, lai kopīgi rastu risinājumu(termiņu pagarinājumus, atlikšanas vai vienošanās iespējas.) 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Leave a Reply