Lūdzam pievērst uzmanību publicēšanas datumam! Ļoti iespējams, ka uz doto brīdi šī informācija vairs nav aktuāla.

Lai pieteiktu grāmatvežu konsultāciju šajā jautājumā, lūdzam sazināties ar mums!

Ja vēlies pievienoties mūsu komandai, uzzini vairāk par to, kādus cilvēkus mēs šobrīd meklējam, šeit!

Rakstu sagatavoja Primum galvenā grāmatvede Ieva Kalniņa-Jaunāre, 2010. gada 27. janvārī.

PVN deklarācijas par taksācijas gadu iesniegšana nav obligāta visām apliekamajām personām. PVN deklarācijas par taksācijas gadu iesniegšana noteikta tikai atsevišķos PVN likumā noteiktajos gadījumos.

No 2010. gada 1. janvāra deklarācija par taksācijas gadu PVN 4 „PVN gada deklarācija” ir jāiesniedz VID līdz nākamā gada 1. maijam, ja izpildās kāds no likuma 11. panta desmitajā daļā minētajiem nosacījumiem:

1) mainās ar nodokli apliekamo un neapliekamo darījumu proporcija par taksācijas gadu;

2) veikta jebkāda maksājamā nodokļa vai atskaitītā priekšnodokļa korekcija saskaņā ar šajā likumā noteiktajām prasībām

3) veikti darījumi, kas saistīti ar maksāšanas līdzekļu (valūtas), citu naudas tirgus instrumentu, atvasināto finanšu instrumentu un pārvedamo vērtspapīru tirdzniecību Finanšu instrumentu tirgus likuma izpratnē (tai skaitā valūtas nākotnes darījumi).

Ja apliekamā persona veic gan apliekamus, gan neapliekamus darījumus un ja ir nodrošināta atsevišķa to preču un pakalpojumu uzskaite, kas tiek izmantoti apliekamo vai neapliekamo darījumu veikšanai, priekšnodoklis atskaitāms no budžetā maksājamās nodokļa summas, nepiemērojot 10. panta desmitajā daļā minēto proporciju. (10. panta 9. daļa)

Ja iegādātās preces un saņemtie pakalpojumi tiek izmantoti gan apliekamo, gan neapliekamo darījumu veikšanai, gan valsts izpildvaras funkciju nodrošināšanai un ja nav nodrošināta to atsevišķa uzskaite, atskaitāmā priekšnodokļa daļu taksācijas periodā aprēķina, izmantojot šādu proporciju (10. panta 10. daļa):

 • skaitītājā – veikto apliekamo darījumu vērtība bez nodokļa (ieskaitot to darījumu vērtību, kas apliekama ar nodokļa 0 procentu likmi);

 • saucējā – kopējā veikto darījumu vērtība bez nodokļa (skaitītājā ietverto darījumu, valsts vai pašvaldību izpildvaras funkciju veikšanai saņemto dotāciju un šā likuma 6.panta pirmajā daļā minēto neapliekamo darījumu vērtību summa).

Ja apliekamās personas veikto apliekamo darījumu vērtība pirmstaksācijas gadā ir mazāka par pieciem procentiem no kopējo darījumu vērtības, šai personai pievienotās vērtības nodokļa vajadzībām atļauts veikt tikai apliekamo darījumu uzskaiti un atskaitīt priekšnodokli par iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem apliekamo darījumu veikšanai saskaņā ar 10. panta devītās daļas nosacījumiem. (10. panta 11. daļa)

Ja apliekamā persona veic gan apliekamus, gan neapliekamus darījumus un tās veikto apliekamo darījumu vērtība taksācijas periodā ir lielāka par 95 procentiem no kopējo darījumu vērtības, šai personai ir tiesības atskaitīt priekšnodokli par iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem, nepiemērojot 10. panta desmitajā daļā noteikto proporciju. (10. panta 11.1 daļa)

Ja apliekamā persona taksācijas gada laikā veic vienu neapliekamu darījumu, kas nav saistīts ar apliekamās personas saimniecisko darbību, šai apliekamajai personai ir tiesības neapliekamā darījuma vērtību neiekļaut priekšnodokļa aprēķināšanas proporcijā.

Apliekamā persona pirms deklarācijas par taksācijas gadu iesniegšanas pārrēķina darījumu proporciju kopumā par gadu un koriģē atskaitāmā priekšnodokļa apmēru un budžetā maksājamo nodokli:

1) nepiemērojot 10. panta desmitajā daļā noteikto proporciju, ja tā taksācijas periodā ir izmantojusi tiesības atskaitīt priekšnodokli šā panta 11.daļā noteiktajā kārtībā;

2) piemērojot 10. panta devītajā un desmitajā daļā noteikto kārtību, ja tā gada laikā ir veikusi apliekamus un neapliekamus darījumus vai apliekamus un neapliekamus darījumus un valsts izpildvaras funkcijas, vai apliekamus darījumus un valsts izpildvaras funkcijas.

Ministru kabinets nosaka par taksācijas periodu iesniedzamās nodokļa deklarācijas un tās pielikumu formas, kā arī to aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību.

Ministru kabinets 2009. gada 22. decembrī pieņēma Ministru kabineta noteikumus Nr. 1640 „Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju”, kur IV nodaļā ir rakstīts par Deklarācijas par taksācijas gadu aizpildīšanas kārtību.

Aizpildot deklarāciju par taksācijas gadu (turpmāk – PVN 4 deklarācija) (5.pielikums), norāda:

 1. taksācijas gadu;

 2. apliekamās personas nosaukumu (fiziskai personai – vārdu un uzvārdu);
  apliekamās personas juridisko adresi (fiziskai personai – deklarētās dzīvesvietas adresi) un pasta indeksu;

 3. apliekamās personas PVN reģistrācijas numuru (PVN grupai – PVN grupas PVN reģistrācijas numuru);

 4. atbildīgās personas tālruņa numuru;

 5. rindā "Par taksācijas gadu iesniegtajās deklarācijās aprēķinātā nodokļa summa" – aprēķināto valsts budžetā maksājamo vai no valsts budžeta atmaksājamo (ar mīnusa zīmi) nodokļa summu par taksācijas gadu (no janvāra līdz decembrim), kas atbilst taksācijas perioda deklarācijas 70. un 80.rindas kopsummai (bez soda sankcijām);

 6. rindā "Par taksācijas gadu aprēķinātais nodoklis, ievērojot veiktās korekcijas" – koriģēto valsts budžetā maksājamo vai no valsts budžeta atmaksājamo (ar mīnusa zīmi) nodokļa summu par taksācijas gadu (no janvāra līdz decembrim), kas aprēķināta, pārrēķinot darījumu proporciju par taksācijas gadu un veicot likumā noteiktās korekcijas;

 7. rindā "Valsts budžetā maksājamais nodoklis" – skaitli, par kādu rindas "Par taksācijas gadu aprēķinātais nodoklis, ievērojot veiktās korekcijas" kopsumma ir lielāka nekā rindas "Par taksācijas gadu iesniegtajās deklarācijās aprēķinātā nodokļa summa" summa;

 8. rindā "No valsts budžeta atmaksājamais nodoklis" – skaitli, par kādu rindas "Par taksācijas gadu iesniegtajās deklarācijās aprēķinātā nodokļa summa" kopsumma ir lielāka nekā rindas "Par taksācijas gadu aprēķinātais nodoklis, ievērojot veiktās korekcijas" summa.

Apliekamās personas atbildīgā persona, kurai ir paraksta tiesības, vai tās pilnvarota persona, norāda datumu un apstiprina PVN 4 deklarāciju ar parakstu (atšifrējot to).

Jaunā likuma norma attiecas arī uz deklarāciju par 2009. gadu.

Pievienotās vērtības nodokļa deklarācija par taksācijas gadu (MK noteikumi Nr. 1640 5.pielikums)

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Leave a Reply