Lūdzam pievērst uzmanību publicēšanas datumam! Ļoti iespējams, ka uz doto brīdi šī informācija vairs nav aktuāla.

Lai pieteiktu grāmatvežu konsultāciju šajā jautājumā, lūdzam sazināties ar mums!

Ja vēlies pievienoties mūsu komandai, uzzini vairāk par to kādus cilvēkus mēs šobrīd meklējam, šeit!

Rakstu sagatavoja Primum galvenā grāmatvede Ieva Kalniņa-Jaunāre, 2009. gada 5. novembrī.

Ar lielu joni tuvojas vasara, cilvēki aizvien vairāk sāk domāt par saulainu laiku, brīvdienām un atvaļinājumu. Tūlīt, tūlīt jau sāksies ikgadējais atvaļinājumu laiks!

Sākumā apskatīsim, kādi atvaļinājumu veidi darbiniekiem pienākas, saskaņā ar Darba likuma 35. nodaļu:

 • Ikgadējais apmaksātais atvaļinājums;

 • Papildatvaļinājums;

 • Atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas;

 • Grūtniecības un dzemdību atvaļinājums;

 • Atvaļinājums bērna tēvam, adoptētājiem vai citai personai;

 • Bērna kopšanas atvaļinājums;

 • Mācību atvaļinājums.

Rakstā vairāk apskatīsim ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, kad to piešķir un kā to aprēķināt.

Ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu ir tiesības saņemt ikvienam darbiniekam. Tas nedrīkst būt īsāks par četrām kalendāra nedēļām (28 kalendāra dienām), neskaitot svētku dienas. Darbiniekiem, kuri ir jaunāki par 18 gadiem, piešķir vienu mēnesi ilgu atvaļinājumu.

Darba devējs un darbinieks vienojoties, atvaļinājumu var piešķirt pa daļām, bet viena no atvaļinājuma daļām kārtējā gadā nedrīkst būt īsāka par divām nepārtrauktām kalendāra nedēļām.

Ja kārtējais atvaļinājums nelabvēlīgi ietekmē uzņēmuma darbību, tad tā daļu drīkst pārcelt uz nākošo gadu ar darbinieka rakstveida piekrišanu. Šo daļu var pārcelt tikai uz 1 gadu un šādā gadījumā, atvaļinājuma daļa nedrīkst būt īsāka par divām kalendāra nedēļām.

Atvaļinājumu nedrīkst pārcelt personām, kas ir jaunākas par 18 gadiem, grūtniecēm un sievietēm pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam, bet ja sieviete baro bērnu ar krūti – visā barošanas laikā.

Ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma atlīdzināšana naudā nav pieļaujama, izņemot gadījumu, kad tiek izbeigtas darba tiesiskās attiecības, un darbinieks ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu nav izmantojis.

Ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu piešķir ik gadu saskaņā ar darba devēja un darbinieku vienošanos vai atvaļinājuma grafiku, ko sastāda darba devējs pēc konsultēšanās ar darbiniekiem. Tam jābūt pieejamam ikvienam darbiniekam un ar to visi darbinieki ir jāiepazīstina. Nedrīkst aizmirst, ka ir jābūt arī darbinieka iesniegumam par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, ko darba devējs paraksta. Zemāk tekstā piemērs, kāds varētu izskatīties darbinieku atvaļinājuma grafiks.

tabula4

Darbinieks ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu var prasīt, ja pie darba devēja ir nodarbināts ne mazāk kā 6 mēnešus par pirmo darba gadu.

Sievietēm pēc viņas pieprasījuma, ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu piešķir pirms grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma vai tieši pēc tā, neatkarīgi no laika, kurā sieviete bijusi nodarbināta pie darba devēja.

Ir arī darbinieki, kuriem pienākas ikgadējais papildatvaļinājums. To piešķir:

 1. darbiniekiem, kuriem ir trīs vai vairāki bērni vecumā līdz 16 gadiem vai bērns invalīds – trīs darba dienas;

 2. darbiniekiem, kuri pakļauti īpašam riskam (to novērtē darba aizsardzības speciālists) – ne mazāk kā trīs darba dienas.

Darba līgumā vai koplīgumā var noteikt arī citus gadījumus, kad piešķir papildatvaļinājumu (piem., ilggadējs darbs, nakts darbs, maiņu darbs u.c.).

Ja atvaļinājumam pa vidu ir svētku dienas, tad to pagarina par svētku dienu skaitu, bet pagarinātās atvaļinājuma dienas neapmaksā.

Samaksu par atvaļinājuma laiku un darba samaksu līdz atvaļinājumam nostrādāto laiku izmaksā ne vēlāk kā vienu dienu pirms atvaļinājuma.

Izmaksājamo summu par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma laiku aprēķina – dienas vidējo izpeļņu reizinot ar darba dienu skaitu ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma laikā. Dienas vidējo izpeļņu aprēķina: pēdējo sešu mēnešu darba samaksas kopsummu (darba algu, normatīvajos aktos, darba koplīgumā vai darba līgumā noteiktās piemaksas) dalot ar šajā periodā nostrādāto dienu skaitu. Ja darbiniekam ir noteikts summētais darba laiks, tad pēdējo sešu mēnešu darba samaksas kopsummu dalot ar šajā periodā nostrādāto stundu skaitu un reizinot ar 8 (darbinieka normālais darba laiks stundās).

Nostrādāto dienu skaitā neietilpst pārejošās darbnespējas dienas (slimības lapa A un B), atvaļinājuma dienas un dienas, kad darbinieks neveic darbu attaisnojošu iemeslu dēļ (DL 74. pants).

Piemērs Nr. 1, kā aprēķināt ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, ja darbiniekam ir nepilns darba laiks.

tabula1

486 / 27 = 18.00 Ls vidējā izpeļņa

27 dienas / 63 darba dienas = 0.43 Koeficients

18.00 * 20 darba dienas = 360.00 Ls Pilna atvaļinājuma nauda

360.00 * 0.43 = 154.80 Ls Atvaļinājuma nauda ar koeficientu nepilnam darba laikam.

 

Piemērs Nr. 2, kā aprēķināt ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, ja darbiniekam ir summētais darba laiks.

tabula2

Darbinieks – apsargs uzņēmumā strādā katru trešo diennakti no plkst. 8 no rīta. Tiek veikta summētā darba laika uzskaite, darba samaksa 1.20 stundā. 1. februārī darbiniekam tiek piešķirts ikgadējais apmaksātais atvaļinājums 28 kalendāra dienas.

Vispirms nepieciešams aprēķināt darba samaksu par pēdējiem 6 mēnešiem, lai varētu aprēķināt vidējo izpeļņu.

tabula3

1 948.80 Ls / 1272 stundas = 1.53 Ls/st. vidējā izpeļņa

1.53 Ls/st. * 8 = 12.24 Ls/ dienā vidējā izpeļņa

Atvaļinājuma naudas aprēķins:

 1. 168 st. (februārī būtu bijis jāstrādā pēc grafika) * 1.53 = 257.04 Ls

 2. 168 st. / 8 = 21 diena

21 * 12.24 = 257.04 Ls

 

Saulainu atvaļinājumu!

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Leave a Reply