Informatīvais materiāls par grozījumiem likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”, kas pieņemti Saeimā 2009.gada 15.oktobrī

Rakstu sagatavojis Valsts ieņēmumu dienests un sākotnēji publicēts valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā www.vid.gov.lv

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 2009.gada 15.oktobrī Saeima pieņēma likumu „Grozījumi likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli””, kas publicēts 2009.gada 4.novembra laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” Nr.175 (4161). Tas stājas spēkā ar 2009.gada 18.novembri, izņemot pārejas noteikumu 88.punktā noteikto grozījumu likuma 6.4pantā spēkā stāšanos ar taksācijas periodu, kurš sākas 2010.gadā.

Svarīgākās izmaiņas likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (turpmāk – likums).

1. Grozījumi likuma 6.4pantā attiecas uz apliekamā ienākuma koriģēšanu par procentu maksājumiem. Likuma 6.4panta ceturtā daļa ir izteikta jaunā redakcijā un pants ir papildināts ar jaunu 4.1 un 4.2daļu, kā arī piektā daļa ir papildināta ar jaunu teikumu. Šie grozījumi precizē, ka apliekamais ienākums nav jākoriģē par procentu maksājumiem, ko maksā par aizņēmumiem, kas saņemti no šādām personām:

1.1. kredītiestādēm, kuras ir Latvijas vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts rezidenti, vai tādas valsts rezidenti, ar kuru Latvija ir noslēgusi nodokļu konvencijas;

1.2. Latvijas Republikas Valsts kases;

1.3. Ziemeļu Investīciju bankas;

1.4. Eiropas Rekon­strukcijas un attīstības bankas;

1.5. Eiropas Investīciju bankas;

1.6. Eiropas Padomes un attīstības bankas;

1.7. Pasaules Bankas grupas;

1.8. finanšu iestādes, kura atbilst likuma 6.4panta 4.2daļas kritērijiem.

Kā arī apliekamā ienākuma koriģēšana par procentu maksājumiem nav attiecināma uz Latvijas un citu Eiropas Ekonomikas zonas valstu publiskās apgrozības parāda vērtspapīriem.

2. Likuma 13.pants ir papildināts ar jaunu 8.1 un 8.2daļu, kas attiecas uz nodokļa maksātāju, kurš publiskās un privātās partnerības līguma darbības laikā veic ilgtermiņa ieguldījumus tam nodotajos publiskā partnera pamatlīdzekļos. Minētais nodokļa maksātājs izmaksu summu noraksta vienlīdzīgās daļās publiskās un privātās partnerības līgumā paredzētajā periodā.

3. Likuma 27.pants ir papildināts ar jaunu 9.punktu, kas nosaka, ka Ministru kabinets noteiks kārtību, kādā valsts kapitālsabiedrības, kuras veic Kultūras ministrijas deleģētas valsts kultūras funkcijas, uzskaita saņemtos ziedojumus un veic citus nepieciešamos pasākumus saistībā ar ziedojumu izlietojumu.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Leave a Reply