Ministru kabinetā akceptētie grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā paredz:
 1. Precizēt terminu limits, kas saistīts un nepieciešams sakarā ar likumā iepriekš veiktajiem grozījumiem, kas neparedz vairs nodokļa maksātājiem aizpildīt un iesniegt valsts iestādē C kategorijas piesārņojošās darbības deklarāciju par vidē emitēto piesārņojumu. 
 2. Precizēt likumā noteikto regulējumu par sankcijām (100 EUR naudas sods), kas piemērojamas operatoriem, ja tienepilda tiem uzlikto pienākumu ES ETS ietvaros līdz kārtējā gada 30.aprīlim nodot emisiju kvotas par iepriekšējā gadā emitēto siltumnīcefekta gāzu apjomu. Precizētā likuma kārtība paredz tādas pašas sankcijas piemērot arī gaisa kuģu operatoriem.
 3. Noteikt, ka atbrīvojumi no DRN samaksas piemērojami arī, ja nodokļa maksātājs piedalās izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēmā, nodrošinot atbilstoši normatīvo aktu noteikto iepakojuma apsaimniekošanu ardepozīta sistēmas starpniecību, ko plānots ieviest dzērienu vienreiz un atkārtoti lietojamam iepakojumam. Likumprojekts nosaka, ka DRN maksātājs, kas realizē dzērienus vienreiz vai atkārtoti lietojamā depozīta iepakojumā, lai varētu piemērot atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas par šo iepakojumu, nevar pats noslēgt līgumu par dalību iepakojuma depozīta sistēmā ar Vides ministrijas padotībā esošu iestādi, bet tam ir jānoslēdz minētais līgums ar depozīta sistēmas operatoru. sistēmas operatora definīcija, kā arī prasības personai, kas var būt šāds operators un kā to izvēlas, tiks iekļauta Iepakojuma likumā. Likumprojekts papildināts attiecīgi arī ar soda sankcijām, kas tiek piemērotas, ja depozīta sistēmas operators nenodrošina vienreiz lietojamā depozīta iepakojuma atpakaļ pieņemšanu un reģenerēšanu normatīvajos aktos par iepakojuma apsaimniekošanu noteiktajā apjomā.
 4.  Precizēt, ka nodokļa objekts ir arī tās baterijas un akumulatori, kas ir iestrādāti ierīcēs vai transportlīdzekļos.
 5. Noteikt, ka atbrīvojumu no DRN samaksas, ja tiek nodrošinātas atbilstošās likuma prasības, var saņemt arī lietotu transportlīdzekļu tirgotājs, kurš pirmo reizi pastāvīgi reģistrē Latvijā lietotu transportlīdzekli, kā arī persona, kura pati ieved Latvijā transportlīdzekli un pirmo reizi pastāvīgi reģistrē Latvijā.
 6. Precizēt likumā lietoto terminoloģiju atbilstoši 2009.gada 29.oktobrī Saeimā pieņemtajiem grozījumiem Ķīmisko vielu likumā.
 7. Izslēgt no likuma nosacījumu, ka Ministru kabinets nosaka videi kaitīgu preču atkritumu reģenerācijas apjomu noteikšanas kārtību videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmu ietvaros, ja šo preču atkritumu reģenerācijas apjomi nav noteikti citos normatīvajos aktos.
 8. Papildināt likumu ar normu, kas nosaka, kā rēķināt nodokli personai, kura saņēmusi C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājumu un maksā nodokli 50 latu apmērā gadā, ja tā piesārņojošo darbību vai saimniecisko darbību izbeigusi un C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums ir pārtraukts laikā, kas nesakrīt ar nodokļa taksācijas perioda pēdējo mēnesi.
 9. Precizēt likumu attiecībā uz nodokļa maksāšanas kārtību, ja nodokļa summa ir mazāka par 100 latiem gadāgadījumā, ja nodokļa maksātājam ir vairāki objekti, kuros tiek veiktas atšķirīgu kategoriju piesārņojošas darbības.
 10. Precizēt likumu attiecībā uz pasākumiem un projektiem, kādiem izmantojami pašvaldību vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļi, nosakot, ka šie līdzekļi izmantojami arī sabiedrisko vides inspektoruveiktspējas stiprināšanai.
 11. Izslēgt no likuma 1.pielikuma smiltij-grantij noteikto frakcijas saturu, jo derīgo izrakteņu (izņemot pazemes ūdeņus) atbilstība resursu veidam jānosaka zemes dzīļu izmantošanas licencē vai bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā, izmantojot ģeoloģiskās izpētes rezultātus, nevis nodokļa piemērošanu regulējošos normatīvajos aktos.
 12. Papildinātlikuma pielikumu par nodokļa likmēm par atkritumu apglabāšanu ar objektu ražošanas atkritumi, lai saskaņotu šo likumu ar apritē esošo jauno Atkritumu apsaimniekošanas likumprojektu. Objekts nav no jauna iekļauts likumā, bet izdalīts atsevišķi no sadzīves atkritumiem, kuru sastāvā tas ir iekļauts šobrīd.
 13. Paaugstināt nodokļa likmi par ūdeņu piesārņošanu ar fosforu (P kop.)no 2011.gada.
 14. Paaugstināt pakāpeniski nodokļa likmi par daļiņu PM10emisijāmgaisā no 2011.gada.
 15. Paaugstināt nodokļa likmes par preču un izstrādājumu iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem no polistirola izejmateriāliem 2011.gadā.

 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Leave a Reply